Vyšetření

Vyšetření

Základní vyšetřovací postupy při cévním vyšetření jsou: pečlivá anamnéza, fyzikální vyšetření, instrumentální vyšetření. Instrumentální vyšetření patří k základním kamenům diagnostiky cévních onemocnění, hlavní představitel neinvazivního instrumentária je :

  • duplexní ultrazvuk
  • přístroj k měření ABI indexu
  • VaSera – Sphygmopletysmomanometr – komplexní vaskulární screening

Vyšetření pacienta s cévním onemocněním probíhá komplexně, tedy oblast:

  • prevence
  • diagnostiky
  • terapie
  • sledování

Diagnostika žilního onemocnění

Vyšetření oborníkem má několik na sebe navazujících částí: diagnostika, anamnéza, fyzikální vyšetření, ultrazvukové vyšetření a návrh léčby.

Diagnostika onemocnění tepen

Diagnostika se provádí u pacientů přicházejících pro typické symptomy nemoci (klaudikace nebo kožní defekty, event. gangrény), případně jde o screening nemoci u rizikových populací (diabetici, kuřáci, jiné formy aterosklerózy).

Žilní onemocnění – prevence, diagnostika, terapie, sledování

Díky tomu, že žilní onemocnění patří mezi nejčastější civilizační choroby a komplikace mohou někdy ohrožovat život nemocného, je nutné aby diagnostika a léčba probíhala ve specializovaných cévních ambulancích.

Duplexní ultrazvukové vyšetření žilního systému dolních končetin

duplex-UV

Zlatý standard pro stanovení diagnózy onemocnění žilního systému dolních končetin, díky tomuto vyšetření lze ve většině případů objasnit zda obtíže se kterými pacient přichází jsou žilního původu.

Diagnostika žilní trombózy dolních končetin

Suverénní metodou k diagnostice je opět duplexní sonografie, která jasně prokáže průchodnost žilního systému. Pacienti s toutou diagnózou většinou přicházejí akutně, neplánovaně, pro její náhlý začátek. Někdy je potřebné doplnit vyšetření krve, hlavně tedy faktorů, které zabezpečují srážení krve.

Diagnostika a léčba křečových žil

Před operací křečových žil, musí být provedeno tzv. mapování žilního systému, to je důležité pro strategii operačního řešení a pro volbu operační metody

Tromboembolická nemoc – diagnostika, vedení terapie, prevence recidivy

Velmi vážné onemocnění, které nese velké riziko úmrtí, zde je vyžadováno komplexní vyšetření, velmi často je pacient odesílán do nemocničního zařízení.

Tepenná onemocnění – prevence, diagnostika, vedení terapie

Hlavním faktorem způsobující tyto onemocnění je z 90% ateroskleróza, opět je důležitá komplexnost její diagnostiky a léčby.

Duplexní ultrazvukové vyšetření krčních tepen

Zásadní vyšetřovací metoda k odhalení zúžené krční tepny je opět duplexní ultrasonografie, nejenže přesně posoudí stupeň zůžení, ale i charakter aterosklerotického plátu, dle výsledku měření lze cíleně indikovat k operačnímu řešení zúžení krční tepny.

Ultrazvukové vyšetření břišní aorty

Ultrazvukové vyšetření je zásadní neivazivní metoda k diagnostice hlavního postižení břišní aorty a tím je její aneurysma neboli výduť.Posuzuje se její velikost, vztah k okolním strukturám a ultrazvuk slouží ke sledování vývoje velikosti vaku výdutě.

Duplexní ultrazvukové vyšetření tepen dolních končetin

Zde má duplexní sonografie menší specifitu a sentitivitu resp. hodnotitelnost nálezu, ta je tedy omezena aterosklerotickým postižením, pokud je zúžení či uzávěr tepny příznakové, posouzení nálezu je ideální k provedení invazivního vyšetření s aplikací kontrasní látky – angiografie.

Screening diabetické nohy

Cukrovka neboli diabetes mellitus, představuje velký problém, vlastní vedení je soustředěno do diabetologických ambulancí, nicméně manifestace projevů na cévní systém je zřejmá, zde pak pacient podstupuje cévní vyšetření, kde se soustřeďujeme na prevenci, diagnostiku, léčnu, sledování. Celý přístup je tedy multioborový.

VaSera - Sphygmopletysmomanometr - komplexní vaskulární Screening

VaSera – Sphygmopletysmomanometr je unikátní přístroj pro včasnou diagnostiku srdečně – cévních onemocnění a budoucnost kardiovaskulární a aterosklerotické léčby.

Doppler a index ABI

Jednoduchá neinvazivní metoda k průkazu postižení tepenného řečiště dolních končetin, a je nejjednodušší metodou ke stanovení definitivní diagnózy ICHDK, s možností posouzení tíže choroby a sledování jejího vývoje v čase.

Pulsní oxymetrie

Neinvazivní metoda k posouzení nasycení tepenné krve kyslíkem.

EKG

Elektrokardiografie – neinvazivní metoda k posouzení srdečního rytmu.

Níže napište hledaný výraz: